Latvijas Jaunatnes frisbija čempionāts jauktajā grupā 2019

 

REZULTĀTI

Spēles gars

 

 1. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 11,20
 2. Ventspils 6. vidusskola 11,20 
 3. Valmieras tehnikums 11,00
 4. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija 10,33
 5. Ogres 1. vidusskola 10,20
 6. Ventspils 4. vidusskola 9,50
 7. Rīgas Centra humanitārā vidusskola 9,50
 8. Ventspils Tehnikums 7,80

 

Spēlētāju individuālās nominācijas

 

 • Rezultatīvākā spēlētāja – Katrīna Ance Gasiņa (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija), vid.lietd. 6,6
 • Rezultatīvākais spēlētājs – Ernests Vīlips (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija), vid.lietd. 7, 6

 

Spēlētāju statistika

 

LJFC2019jg statistika

 

LATVIJAS JAUNATNES FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2019

jauktajā grupā

NOLIKUMS

 1. Mērķi un uzdevumi
  • Noskaidrot Latvijas Jaunatnes Frisbija čempionāta 2019 jauktajā grupā (turpmāk tekstā – LJFČ) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
  • Nodrošināt atbilstoša līmeņa spēles Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāžu (turpmāk tekstā – izglītības iestāžu) komandām.
  • Veikt spēlētāju atlasi Latvijas jauniešu izlasēm.
  • Popularizēt un attīstīt frisbiju jauniešu vidū.

 

 1. Laiks un vieta
  • Sacensības notiek 2019. gada 22. novembrī.
  • Sacensību norises vieta ir Ogre: Ogres 1. vidusskola un Ogres novada sporta centrs.
  • 9:00-15:00 (var būt arī vēlāk, atkarīgs no komandu skaita).

 

 1. Vadība
  • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF).
  • Sacensību direktors – Rūta Butāne.
  • Sacensību direktors:
   • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
   • apstiprina dalībnieku sastāvu;
   • atbild par sporta zāļu atbilstību frisbija spēlēm;
   • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
   • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
   • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
   • fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai;
   • tiesīgs izskatīt katras komandas pieteikumu un pie 5. punktā minēto noteikumu neatbilstības, atļaut vai liegt dalību sacensībās.

 

 1. Noteikumi
  • Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī) ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
  • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
  • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:
   • spēles laukuma izmērs,
   • spēles laika un citi laika ierobežojumi,
   • spēles punktu limits;
   • citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.

 

 1. Dalībnieki
  • Sacensību dalībnieki ir komandu un spēlētāju pieteikuma veidlapās minētās personas, izglītības iestāžu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
  • Sacensībās sacenšas Latvijas izglītības iestāžu jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
  • Komandu spēlētāji ir izglītojamie, kuri dzimuši 2000. gadā un jaunāki.
   • Komandā spēlē spēlētāji no vienas izglītības iestādes, kā arī komandu drīkst veidot, apvienojoties ar citu skolu audzēkņiem, pēc sekojošiem noteikumiem:
    • šādu komandu var veidot tikai skolas, kuras nav piedalijušās LJFČ pēdējos divus gadus. Komandā ir jābūt vismaz pieciem skolēniem no vienas skolas, pārējie var būt no citām izglītības iestādēm.
   • Komandā spēlē gan meitenes, gan zēni, ievērojot šo grupu definējošos noteikumus.
   • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
  • Spēlētāju skaits komandā:
   • Komandā jābūt vismaz 3 meitenēm un 3 zēniem;
   • minimālais – 7 spēlētāji;
   • maksimālais – 12 spēlētāji.
  • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
   • Katrā spēlē komandai jābūt norādītam tās kapteinim.
   • Ja komandas kapteinis nav ieradies uz spēli, tad komandai jānozīmē kapteiņa vietas izpildītājs, kurš savu vārdu ieraksta spēles protokolā pirms spēles.

 

 1. Pieteikšanās
  • Komandu sacensībām piesaka izglītības iestādes komandu pārstāvis.
  • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad izglītības iestādes komandu pārstāvis ir iesniedzis aizpildītu “Komandu pieteikuma veidlapu”, ir samaksāta komandas dalības maksa un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
   • Komandu pieteikuma pirmais termiņš – 8. novembris.
   • Komandu pieteikuma otrais termiņš – 15. novembris.
   • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, paturot tiesības noteikt augstāku dalības maksu.
  • Spēlētāju pieteikumu termiņš – 20. novembris.
   • Korekcijas spēlētāju sarakstā, ievērojot 5. punktā minētos nosacījumus, var veikt, iesūtot jaunu “Spēlētāju pieteikuma veidlapu”, līdz novembrim.
  • Komandu un spēlētāju pieteikumus iepriekš minētajos termiņos jāiesūta elektroniski. Parakstīti pieteikumi sacensību direktoram var tikt iesniegti pēc tam, bet ne vēlāk kā pirms pirmās spēles.
  • Komandas dalības maksas veikšanai jāieplāno vismaz 1 darba diena rēķina saņemšanai (ja rēķins ir nepieciešams), kā arī jāņem vērā laiks, kas maksājuma veikšanai parasti vajadzīgs institūcijai, kura apmaksā dalības maksu.

 

 1. Komunikācija
  • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
  • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (pieteikumu iesūtīšana, rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
   • sūtot e-pastu uz ljfc@frisbee.lv,
   • sazinoties ar sacensību direktoru Rūtu Butāni pa e-pastu ruta@frisbee.lv
  • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju pieteikumos norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
  • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensību pirmās dienas.

 

 1. Finanses
  • Komandas dalības maksa ir 25,00 EUR.
  • Veicot maksājumu pirmajā komandu pieteikumu termiņā, atlaide – 10,00 EUR.
  • Sacensību izdevumi tiek segti no:
   • komandu dalības maksām;
   • valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
   • citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti čempionāta rīkošanai vai arī kurus piešķīrusi LFF.

 

 1. Apbalvošana
  • Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, saņem apbalvojumus.
  • Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.
   • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.

 

 1. Konfliktsituācijas un sodi
  • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
  • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

22. novembris

Ogres stadiona halle

Ogres 1. vidusskolas halle

A GRUPA

09:00

Ogres 1. vidusskolas halle

A

09:30

Ogres 1. vidusskolas halle

A

10:20

Ogres 1. vidusskolas halle

A

11:40

Ogres 1. vidusskolas halle

QF1

13:10

Ogres 1. vidusskolas halle

QF2

13:40

Ogres 1. vidusskolas halle

S1

14:40

Ogres 1. vidusskolas halle

S2

15:10

Ogres 1. vidusskolas halle

5.v

15:40

Ogres 1. vidusskolas halle

3.v

16:10

Ogres 1. vidusskolas halle

1.v

16:40

Ogres 1. vidusskolas halle