VĪRIEŠU DIVĪZIJĀ
1.vieta – SALASPILS WT
2.vieta – VENTSPILS FK
3.vieta – VALMIERA
4.vieta – OGRE
5.vieta – HYPERFLICK

MVP – GINTS MUCENIEKS (VALMIERA)
LFCt2022 vīriešu statistika
SPĒLES GARS – SALASPILS WT

SIEVIEŠU DIVĪZIJĀ
1.vieta – VALMIERA
2.vieta – MOMENTS
3.vieta – SALASPILS FK
4.vieta – HYPER FLICK

MVP – LAURA SĀMIETE (MOMENTS)
LFCt2022 sieviešu statistika
SPĒLES GARS – MOMENTS

 

LATVIJAS TELPU FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2022
VĪRIEŠIEM UN SIEVIETĒM

NOLIKUMS

 • Mērķi un uzdevumi

1.1. Noskaidrot Latvijas Telpu Frisbija čempionāta 2022 vīriešiem/ sievietēm (turpmāk tekstā – LFČ) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus;
1.2. Nodrošināt augsta līmeņa sacesības Latvijas komandām;
1.3. Veikt spēlētāju atlasi Latvijas izlasēm.
1.4. Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā

 • Laiks un vieta

LFČ norisināsies 2022.gada 19.-20.martā Ogres novada sporta centrā (Ogre, Skolas iela 21). No plkst. 9:00 – 18:00.

 • Vadība

2.1. Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF).
2.2. LFF pilnvarojumā un uzdevumā sacensības vada sacensību direktors – Linda Gulbe
2.3. Sacensību direktors:
– 2.3.1. strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
– 2.3.2. apstiprina dalībnieku sastāvu;
– 2.3.3. lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu.
– 2.3.4. Sacensību sabraukumus koordinē sacensību sabraukuma koordinators.
2.4. Sacensību sabraukuma koordinators:
– 2.4.1. atbild par sporta zāles atbilstību frisbija spēlēm;
– 2.4.2. nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākas palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
– 2.4.3. saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
– 2.4.4. fiksē un pēc iespējas ātrāk informē sacensību direktoru par noteikumu, nolikuma un citiem pārkāpumiem.

 • Noteikumi

3.1. Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (2015) un Pasaules frisbija noteikumiem ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
3.2. “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar provizorisko spēļu kalendāru.
3.3. “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:
– 3.3.1. spēles laukuma izmērs,
– 3.3.2. spēles laika un citi laika ierobežojumi,
– 3.3.3. spēles punktu limits;
– 3.3.4. citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.

 • Dalībnieki

4.1. LFČ dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
4.2. ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
4.3. Ārzemju komandas nav tiesīgas piedalīties Latvijas frisbija čempionātā telpās. Latvijas telpu frisbija čempionāta komandu izsējums ir balstīts uz Latvijas Telpu Frisbija čempionāta 2020 rezultātiem.
4.4. LFČ spēlētāji ir Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī spēlētāji, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem) uzturas Latvijā.
4.5. Komandas spēlētāju sastāvā var būt 3 ārzemju spēlētāji.
4.6.Spēlētāju skaits komandas sastāvā – minimālais – 7 spēlētāji; maksimālais – 15 spēlētāji.
4.7. Visiem komandas spēlētājiem jābūt derīgai WFDF standart noteikumu akreditācijai; vismaz pieciem komandas spēlētājiem, to skaitā obligāti kapteinim un spēles gara kapteinim, jābūt derīgai WFDF advanced noteikumu akreditācijai. Noteikumu akreditācijas apstiprinājumu kopīgi par komandu iesūtīt sacensību direktoram uz e-pastu lfc@frisbee.lv.
4.8. Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
4.9. Katras komandas sastāvā jābūt nozīmētam kapteinim un spēles gara kapteinim. Kapteinis ir atbildīgs par spēles protokola atbilstību un diska izlozi. Spēles gara kapteinis piecas minūtes pirms katras spēles tiekas ar pretējās komandas spēles gara kapteini, lai pārrunātu spēles nianses.
4.10. Komandas pārstāvji uz spēli ierodas formas tērpos, kas atbilst LFL formu noteikumiem. Nosacījumu neizpildīšanas gadījumā, komanda pēc pirmā pārkāpuma saņems brīdinājumu, atkārtota pārkāpuma gadījumā komandai tiks piespriests naudas sods 50,00 euro.
4.11. Pirms katras spēles ne vēlāk kā 5 minūtes pirms paredzētā spēles sākuma laika, spēlētājs, kurš ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā, kā arī pārliecinās par spēlētāju saraksta patiesumu un veic korekcijas, ja nepieciešams. Nosacījumu neizpildīšanas gadījumā, komanda pēc pirmā pārkāpuma saņems brīdinājumu, atkārtota pārkāpuma gadījumā komandai tiks piespriests naudas sods 50,00 euro.

 • Pieteikšanās

5.1. Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
5.2. Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
5.3. Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju ultimatecentral.com, samaksājis komandas dalības maksu, un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
5.4. Komandu reģistrācijas pirmais termiņš – 20.februāris;
5.5. Komandu reģistrācijas otrais termiņš –27.novembris;
5.6. Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, nosakot augstāku dalības maksu. 5.7. Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 15.martam.

 • Komunikācija

6.1. Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
6.2. Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta: sūtot e-pastu uz lfc@frisbee.lv; sazinoties ar sacensību Lindu Gulbi linda@frisbee.lv;
6.3. Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.

 • Spēļu kalendārs

7.1. Provizoriskais spēļu kalendārs (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā 10 dienas pirms tajā paredzētās sacensību pirmās spēļu dienas.
7.2. Spēļu kalendārs (gala versija) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās spēļu dienas.

 • Finanses

8.1. Komandu dalības maksa ir 200,00 euro.
8.2. Veicot maksājumu pirmajā komandu pieteikumu termiņā, atlaide – 30,00 euro.
8.3. LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 40,00 euro.
8.4. LFF biedri: Ogres Frisbija klubs, Salaspils Frisbija klubs. LDSS Biedriem 20,00 euro atlaide.
8.5. Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 7 dienas pirms attiecīgā termiņa.
8.6. Sacensību izdevumi tiek segti no: komandu dalības maksām; valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”; citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LFF.

 • Apbalvošana

Komanda, kas izcīnījusi 1.vietu, tiek apbalvota ar kausu un medaļām. 2./3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām. Apbalvošana norisinās Epidemioloģiskā drošības protokola ietvaros.

 • Konfliktsituācijas un sodi

9.1. Tehniskais zaudējums var tikt piešķirts, ja komanda nav ieradusies uz spēli.
9.2. Pie vienāda uzvaru un zaudējumu skaita, komanda, kurai ir vairāk tehnisko zaudējumu, tiek vērtēta zemāk.
9.3. Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija. Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”

Sacensības norisinās pēc LFL Epidemioloģiskās uzraudzības, drošības un organizēšanas protokola!

Sacensību dalībniekiem obligāti jābūt derīgam sadarbspējīgam COVID-19 sertifikātam, kā arī negatīvam antigēna testam uz pirmo sacensību dienu.

19. marts

Ogres Novada sporta centrs

B

09:00

Ogres Novada sporta centrs

B

09:45

Ogres Novada sporta centrs

A

10:30

Ogres Novada sporta centrs

A

11:15

Ogres Novada sporta centrs

B

12:00

Ogres Novada sporta centrs

B GRUPA

12:45

Ogres Novada sporta centrs

A

13:30

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

14:15

Ogres Novada sporta centrs

B GRUPA

15:00

Ogres Novada sporta centrs

A

15:15

Ogres Novada sporta centrs

B

15:45

Ogres Novada sporta centrs

A

16:30

Ogres Novada sporta centrs

s3

18:00

Ogres Novada sporta centrs

s1

18:45

Ogres Novada sporta centrs

20. marts

Ogres Novada sporta centrs

A

09:00

Ogres Novada sporta centrs

A

09:45

Ogres Novada sporta centrs

A

10:30

Ogres Novada sporta centrs

A

11:15

Ogres Novada sporta centrs

v3

12:00

Ogres Novada sporta centrs

v1

13:00

Ogres Novada sporta centrs