REZULTĀTI

Spēles gars

 

Vīrieši                                                                          Sievietes

 1. Salaspils WT  10,8                                                                    1. Ventspils FK 10,8
 2. Valmiera  10,8                                                                           2. Salaspils FK 10,75
 3. EV100  10,8                                                                               3. Estonia Women 10,75
 4. Ogres Nightwatch 10,4                                                             4. Riga Ultimate 10,75
 5. Inčukalna Wildcats  10,0

 

Spēlētāju individuālās nominācijas

 

 • Rezultatīvākā spēlētāja – Lāsma Kublicka (Salaspils Frisbija klubs), vid.lietd. 5,2
 • Rezultatīvākais spēlētājs – Kirils Timofejevs (Ultimate Decision), vid.lietd. 4,5

 

Spēlētāju statistika

 

LPFC 2019 vīriešu statistika

LPFC 2019 sieviešu  statistika

 

 

LATVIJAS PLUDMALES FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2019

sieviešu, vīriešu un jauktajā grupā

NOLIKUMS

 1. Mērķi un uzdevumi
  • Noskaidrot Latvijas Pludmales frisbija Čempionāta 2019 (turpmāk tekstā – LPFČ) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
  • Noskaidrot Eiropas pludmales klubu frisbija čempionāta dalībniekus.
  • Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas pludmales frisbija komandām.
  • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.
 2. Laiks un vieta
  • Sacensības notiek 2019. gada 31. augusts – 1. septembris.
  • Sacensību norises vieta ir Ventspils pludmale.
 3. Vadība
  • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija.
  • Sacensību direktors – Jānis Bernāns.
  • Sacensību direktors:
   • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
   • apstiprina dalībnieku sastāvu;
   • atbild par laukumu atbilstību frisbija spēlēm;
   • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
   • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību laukumos, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
   • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
   • fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai.
 1. Noteikumi
  • Spēles notiek pēc Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc Federation; turpmāk tekstā – WFDF) pludmales fribija noteikumiem (stājās spēkā 2017. 1. janvārī) un to pielikuma (stājās spēkā 2019. gadā), ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
  • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
  • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti WFDF noteikumu un to pielikuma punkti attiecībā uz:
   • spēles laukuma izmēriem,
   • spēles laiku un citiem laika ierobežojumiem,
   • spēles punktu limitu;
   • kā arī citiem ierobežojumiem, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.
 1. Dalībnieki
  • LPFČ dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
   • com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
  • LPFČ sacenšas Latvijas sieviešu, vīriešu un jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
  • LPFČ spēlētāji ir Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī spēlētāji, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem) uzturas Latvijā.
   • Komandā var tikt pieteikti 3 ārzemju spēlētāji (spēlētāji, kas neatbilst punktā 5.3. minētajiem kritērijiem).
  • Spēlētāju skaits komandā:
   • minimālais – 8 spēlētāji; jauktajā grupā (4 sievietes un 4 vīrieši);
   • maksimālais – 12 spēlētāji.
  • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
  • Pirms katras spēles spēlētājs, kurš konkrētajā spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā.
  • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā sieviešu vai vīriešu un vienā jauktās grupas komandā.
 2. Pieteikšanās
  • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
   • Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
  • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju ultimatecentral.com, samaksājis komandu dalības maksas un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
   • Komandu pieteikuma termiņš – 20. augusts.
   • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, nosakot augstāku dalības maksu par otrajā termiņā noteikto.
  • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 22. augustam (spēlētāji jāreģistrē ar numuriem).
  • Sacensībā startē:
   • 8 sieviešu komandas.
    • 7 spēcīgākās komandas balstoties uz pēdējo divu gadu rezultātiem LPFČ.
    • 1 komanda ar īpašo ielūgumu (wild card).
   • 8 vīriešu komandas
    • 7 spēcīgākās komandas balstoties uz pēdējo divu gadu rezultātiem LPFČ.
    • 1 komanda ar īpašo ielūgumu (wild card).
   • 12 jauktās grupas komandas
    • 10 spēcīgākās komandas balstoties uz pēdējo divu gadu rezultātiem LPFČ.
    • 2 komanda ar īpašo ielūgumu (wild card).
 1. Finanses
  • Komandu dalības maksa ir 90,00 EUR.
  • LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 20,00 EUR.
  • Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 3 dienas pirms attiecīgā pieteikuma termiņa.
  • Sacensību izdevumi tiek segti no:
   • komandu dalības maksām;
   • valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
   • citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LFF.
 1. Komunikācija
  • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
   • sūtot e-pastu uz janis@frisbee.lv,
   • sazinoties ar sacensību direktoru – Jāni Bernānu pa telefonu 22429973.
  • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek par komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
  • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās spēļu dienas.
 2. Apbalvošana
  • Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.
  • Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.
   • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.
 1. Konfliktsituācijas un sodi
  • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
  • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

31. augusts

2. laukums

Women GRUPA

10:00

2. laukums

Open

11:00

2. laukums

Women

12:00

2. laukums

Open

13:00

2. laukums

Women GRUPA

14:00

2. laukums

3.v Women

16:00

2. laukums

3.v Open

17:00

2. laukums

1. laukums

Women

10:00

1. laukums

Open

11:00

1. laukums

Women

12:00

1. laukums

Open

13:00

1. laukums

Women

14:00

1. laukums

Open

15:00

1. laukums

1.v Women

16:00

1. laukums

1.v Open

17:00

1. laukums

31. augusts

2. laukums

1. laukums