Latvijas Jaunatnes frisbija čempionāts jauktajā grupā 2023, Ogrē! 

24.novembrī 

1.vieta – Saku Ultimate (ārpuskārtas ieskaitē)
1.vieta – Ogres Tehnikums
2.vieta – Ogres 1.vidusskola
3.vieta – Ventspils 6.vidusskola
4.vieta – Ogres Valsts ģimnāzija
5.vieta – Valmieras Tehnikums
6.vieta – Miina Harma Gumnasium (ārpuskārtas ieskaitē)
6.vieta – Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
7.vieta – Ropažu vidusskola

Vērtīgākie spēlētāji – Rainers Plinte (Ogres Tehnikums), Adrija Melānija Kalavanova (Ogres 1.vidusskola)

Spēļu tiešraides pieejamas – www.youtube.com/frisbijs

Sacensību foto – https://failiem.lv/marvan.photography/u/749kgwknwa
Foto – Māris Vancevičš

 

 

LATVIJAS JAUNATNES FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2023 jauktajā grupā

NOLIKUMS

 1. Mērķi un uzdevumi
  • Noskaidrot Latvijas Jaunatnes Frisbija čempionāta 2023 jauktajā grupā (turpmāk tekstā – LJFČ) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
  • Nodrošināt atbilstoša līmeņa spēles Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāžu (turpmāk tekstā – izglītības iestāžu) komandām.
  • Popularizēt un attīstīt frisbiju jauniešu vidū.
 1. Laiks un vieta
  • Sacensības notiek 24.novembrī 2023.
  • Sacensību norises vieta ir Ogre. (Ogres 1.vidusskola un Ogres novada sporta centrs)
  • 9:00-15:00/16:00 (var būt arī vēlāk, atkarīgs no komandu skaita)
 1. Vadība
  • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas Disku sporta savienību.
  • Sacensību direktors – Linda Gulbe.
  • Sacensību direktors:
   • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
   • apstiprina dalībnieku sastāvu;
   • atbild par sporta zāļu atbilstību frisbija spēlēm;
   • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
   • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
   • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
   • fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai;
   • tiesīgs izskatīt katras komandas pieteikumu un pie 5. punktā minēto noteikumu neatbilstības, atļaut vai liegt dalību sacensībās.
 1. Noteikumi
  • Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2021.gada 21.janvārī) ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
  • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
  • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:
   • spēles laukuma izmērs,
   • spēles laika un citi laika ierobežojumi,
   • spēles punktu limits;
   • citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.
 1. Dalībnieki
  • Sacensību dalībnieki ir komandu un spēlētāju pieteikuma veidlapās minētās personas, izglītības iestāžu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
  • Sacensībās sacenšas Latvijas izglītības iestāžu jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
  • Komandu spēlētāji ir izglītojamie, dzimuši 2004.gadā un jaunāki.
   • Komandā spēlē spēlētāji no vienas izglītības iestādes, kā arī komandu drīkst veidot apvienojoties ar citu skolu audzēkņiem pēc sekojošiem noteikumiem
    • Šādu komandu var veidot tikai skolas, kuras nav piedalījušās LJFČ pēdējos trīs gadus. Komandā ir jābūt vismaz pieciem skolēniem no vienas skolas, pārējie var būt no citām izglītības iestādēm.
   • Komandā spēlē gan meitenes, gan zēni, ievērojot šo grupu definējošos noteikumus.
   • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
  • Spēlētāju skaits komandā:
   • Komandā jābūt vismaz 4 meitenēm un 4 zēniem;
   • minimālais – 8 spēlētāji;
   • maksimālais – 12 spēlētāji.
  • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
   • Katrā spēlē komandai jābūt norādītam tās kapteinim.
   • Ja komandas kapteinis nav ieradies uz spēli, tad komandai jānozīmē kapteiņa vietas izpildītājs, kurš savu vārdu ieraksta spēles protokolā pirms spēles.
 1. Pieteikšanās
  • Komandu sacensībām piesaka izglītības iestādes komandu pārstāvis.
  • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad izglītības iestādes komandu pārstāvis ir iesniedzis aizpildītu “Komandu pieteikuma veidlapu”.
   • Komandu pieteikuma pirmais termiņš – 6. novembris.
   • Komandu pieteikuma otrais termiņš – 10. novembris.
   • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, paturot tiesības noteikt augstāku dalības maksu.
  • Spēlētāju pieteikumu termiņš – 20. novembris.
   • Korekcijas spēlētāju sarakstā, ievērojot 5. punktā minētos nosacījumus, .var veikt, iesūtot jaunu “Spēlētāju pieteikuma veidlapu”, līdz 23.novembrim.
  • Komandu un spēlētāju pieteikumus iepriekš minētajos termiņos jāiesūta elektroniski. Parakstīti pieteikumi sacensību direktoram var tikt iesniegti pēc tam, bet ne vēlāk kā pirms pirmās spēles.
 1. Komunikācija
  • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
  • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (pieteikumu iesūtīšana, rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
   • sazinoties ar sacensību direktoru Lindu Gulbi pa e-pastu linda@frisbee.lv
  • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju pieteikumos norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
  • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensību pirmās dienas.
 1. Apbalvošana
  • Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, saņem apbalvojumus.
  • Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.
   • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.
 1. Konfliktsituācijas un sodi
  • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
  • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

24. novembris

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A

09:20

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A

09:40

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A

10:00

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A

10:20

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A GRUPA

10:40

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A

11:00

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A GRUPA

11:20

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A GRUPA

11:40

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A

12:00

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

A

12:20

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

1/4A

13:00

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

1/4B

13:20

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

1/4C

13:40

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

1/4D

14:00

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

9.v

?
14:20
?

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

1/2E

14:20

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

1/2F

14:40

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

1/2G

15:00

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

1/2H

15:20

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

7.v

15:40

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

5.v

16:00

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

3.v

16:20

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

1.v

16:45

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

B

09:20

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

B

09:40

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

B

09:40

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

B

10:00

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

B

10:40

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

B

11:00

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

B

11:00

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

B

11:20

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

B

12:00

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle

24. novembris

Ogres novada sporta centrs - stadiona halle

Ogres 1.vidusskolas sporta zāle