LFF Statūti

Biedrības

Latvijas Frisbija federācija

statūti

 

 

 1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

Biedrības nosaukums ir Latvijas Frisbija federācija (turpmāk -Biedrība).

 

 1. nodaļa. Biedrības statuss.
  • Biedrība ir nevalstisko organizāciju un citu juridisko personu, kuru darbība saistīta ar frisbija kā sporta veida popularizēšanu, apvienība.

 

 1. nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības metodes.
  • Biedrības mērķi:
   • attīstīt un pilnveidot frisbija sporta veidu Latvijā;
   • organizēt sacensības frisbija sporta veidā, tai skaitā bērnu un skolēnu sporta pasākumus;
   • popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
   • iesaistīt sabiedrību sporta aktivitātēs.
  • Biedrība mērķu sasniegšanai izvirzījusi sekojošus uzdevumus:
   • frisbija sacensību organizēšana un vadīšana Latvijā;
   • frisbija spēlētāju izaugsmes un attīstības veicināšana;
   • Latvijas frisbija izlases veidošana, to vadības un sastāva apstiprināšana, treniņu un audzināšanas darba kvalitātes analīze;
   • antidopinga konvenciju prasību ievērošana;
   • sakaru veidošana un uzturēšana ar citām un citu valstu frisbija un cita veida sporta organizācijām;
   • semināru, konferenču un citu informatīvo un izglītojošo pasākumu organizēšana un vadīšana;
   • sporta un aktīva dzīvesveida popularizējošu pasākumu organizēšana un informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana;
   • sporta pasākumu nodrošināšana ar nepieciešamo inventāru;
  • Biedrības darbības metodes mērķu un uzdevumu sasniegšanā:
   • piedalīties, organizēt, vadīt sporta un izglītojošos pasākumus;
   • sadarboties ar valsts, sabiedriskām, reliģiskām organizācijām, kā arī privātpersonām Latvijas Republikā un ārvalstīs;
   • vākt ziedojumus;
   • izīrēt, iznomāt telpas, celtnes, iekārtas, transportu, stadionus, laukumus, kā arī inventāru pasākumu norises nodrošināšanai;
   • veikt cita veida saimniecisko un citu jebkuru ar likumu atļautu darbību.

 

 1. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 1. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
  • Biedrībā var iestāties nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar frisbija kā sporta veida popularizēšanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
  • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  • Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
  • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
  • Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:
   • biedrs valdes noteiktajā termiņā nav nomaksājis biedra naudu;
   • biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
   • biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
   • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
  • Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu biedru sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai biedru sapulcē. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

 1. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
  • Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
   • piedalīties Biedrības pārvaldē;
   • saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
   • piedalīties un saņemt atlaides dalības maksai visos Biedrības organizētajos pasākumos;
   • iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
  • Biedrības biedru pienākumi:
   • ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
   • ievērot Biedrības organizēto pasākumu reglamentu un nolikumu;
   • regulāri maksāt biedra naudu;
   • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
   • augstu turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
  • Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

 1. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
  • Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
  • Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

 1. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
  • Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  • Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē biedru pārstāv pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības biedra vārdā (uz statūtu un/vai pilnvaras pamata).
  • Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
  • Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  • Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
  • Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
  • Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  • Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

 1. nodaļa. Izpildinstitūcija
  • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, kurus ievēl biedru sapulce termiņā uz diviem gadiem.
  • Biedru sapulce no valde locekļu vidus ievēl prezidentu, kurš organizē valdes darbu, un viceprezidentu.
  • Prezidents un viceprezidents tiesīgi pārstāvēt sabiedrību katrs atsevišķi, pārējie valdes locekļi tikai kopīgi ar vēl diviem valdes locekļiem.

 

 1. nodaļa. Revidents.
  • Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
  • Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
  • Revidents:
   • veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
   • dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
   • izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
   • sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
  • Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
  • Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

 1. nodaļa. Biedru nauda.
  • Iestājoties Biedrībā, biedrs maksā biedru naudu par esošo gadu.
  • Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka valde.