Latvijas Frisbija federācija sadarbībā ar Latvijas Disku sporta savienību izsludina pieteikšanos Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātam 2022 jauktajā grupā. 

Latvijas Jaunatnes frisbija čempionāts jauktajā grupā 2022 (turpmāk tekstā – LJFČjg) notiks 25.novembrī Ogrē (Ogres 1.vidusskolā, Ogres novada sporta centrā).

Pirms pieteikšanās lūgums iepazīties ar čempionāta Nolikumu, kā arī ar pieteikšanās termiņiem un nosacījumiem sadaļā “Laika līnija”.

Lai pieteiktos čempionātam, līdz 15.novembrim (pirmais pieteikšanās termiņš) jāiesniedz komandas pieteikums (sūtot uz linda@frisbee.lv).Pieteikties iespējams arī līdz 20.novembrim (otrs pieteikšanās termiņš).

Spēlētāju pieteikums jāiesniedz elektroniskā veidā līdz 22.novembrim sacensību direktoram (sūtot uz linda@frisbee.lv), kā arī izdrukātus un parakstītus pirms sacensībām.

Pieteikušos komandu sarakstu varēs atrast sadaļā “Komandas” www.frisbee.lv lapā zem turnīra Latvijas Jaunatnes frisbija čempionāts 2022 jauktajā grupā.

Šogad čempionāta dalība ir bez maksas. Lai pieteiktos nepieciešams – tikai iesniegums.

Lūdzam ievērot visus termiņus un nevilcināties ar pieteikšanos!

Vairāk informācijas linda@frisbee.lv

LATVIJAS JAUNATNES FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2022 jauktajā grupā

NOLIKUMS

 1. Mērķi un uzdevumi
  • Noskaidrot Latvijas Jaunatnes Frisbija čempionāta 2022 jauktajā grupā (turpmāk tekstā – LJFČ) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
  • Nodrošināt atbilstoša līmeņa spēles Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāžu (turpmāk tekstā – izglītības iestāžu) komandām.
  • Popularizēt un attīstīt frisbiju jauniešu vidū.
 1. Laiks un vieta
  • Sacensības notiek 25.novembrī 2022.
  • Sacensību norises vieta ir Ogre. (Ogres 1.vidusskola un Ogres novada sporta centrs)
  • 9:00-15:00/16:00 (var būt arī vēlāk, atkarīgs no komandu skaita)
 1. Vadība
  • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas Disku sporta savienību.
  • Sacensību direktors – Linda Gulbe.
  • Sacensību direktors:
   • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
   • apstiprina dalībnieku sastāvu;
   • atbild par sporta zāļu atbilstību frisbija spēlēm;
   • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
   • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
   • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
   • fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai;
   • tiesīgs izskatīt katras komandas pieteikumu un pie 5. punktā minēto noteikumu neatbilstības, atļaut vai liegt dalību sacensībās.
 1. Noteikumi
  • Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2014.gada 1.oktobrī) ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
  • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
  • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:
   • spēles laukuma izmērs,
   • spēles laika un citi laika ierobežojumi,
   • spēles punktu limits;
   • citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.
 1. Dalībnieki
  • Sacensību dalībnieki ir komandu un spēlētāju pieteikuma veidlapās minētās personas, izglītības iestāžu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
  • Sacensībās sacenšas Latvijas izglītības iestāžu jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
  • Komandu spēlētāji ir izglītojamie, dzimuši 2003.gadā un jaunāki.
   • Komandā spēlē spēlētāji no vienas izglītības iestādes, kā arī komandu drīkst veidot apvienojoties ar citu skolu audzēkņiem pēc sekojošiem noteikumiem
    • Šādu komandu var veidot tikai skolas, kuras nav piedalījušās LJFČ pēdējos trīs gadus. Komandā ir jābūt vismaz pieciem skolēniem no vienas skolas, pārējie var būt no citām izglītības iestādēm.
   • Komandā spēlē gan meitenes, gan zēni, ievērojot šo grupu definējošos noteikumus.
   • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
  • Spēlētāju skaits komandā:
   • Komandā jābūt vismaz 4 meitenēm un 4 zēniem;
   • minimālais – 8 spēlētāji;
   • maksimālais – 12 spēlētāji.
  • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
   • Katrā spēlē komandai jābūt norādītam tās kapteinim.
   • Ja komandas kapteinis nav ieradies uz spēli, tad komandai jānozīmē kapteiņa vietas izpildītājs, kurš savu vārdu ieraksta spēles protokolā pirms spēles.
 1. Pieteikšanās
  • Komandu sacensībām piesaka izglītības iestādes komandu pārstāvis.
  • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad izglītības iestādes komandu pārstāvis ir iesniedzis aizpildītu “Komandu pieteikuma veidlapu”.
   • Komandu pieteikuma pirmais termiņš – 15. novembris.
   • Komandu pieteikuma otrais termiņš – 20. novembris.
   • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, paturot tiesības noteikt augstāku dalības maksu.
  • Spēlētāju pieteikumu termiņš – 22. novembris.
   • Korekcijas spēlētāju sarakstā, ievērojot 5. punktā minētos nosacījumus, .var veikt, iesūtot jaunu “Spēlētāju pieteikuma veidlapu”, līdz 24.novembrim.
  • Komandu un spēlētāju pieteikumus iepriekš minētajos termiņos jāiesūta elektroniski. Parakstīti pieteikumi sacensību direktoram var tikt iesniegti pēc tam, bet ne vēlāk kā pirms pirmās spēles.
 1. Komunikācija
  • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
  • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (pieteikumu iesūtīšana, rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
   • sazinoties ar sacensību direktoru Lindu Gulbi pa e-pastu linda@frisbee.lv
  • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju pieteikumos norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
  • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensību pirmās dienas.
 1. Apbalvošana
  • Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, saņem apbalvojumus.
  • Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.
   • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.
 1. Konfliktsituācijas un sodi
  • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
  • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

LJFC2022jg_komandu pieteikuma veidlapa

LJFC2022jg_NOLIKUMS