BALTIJAS FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2023

Sievietēm un vīriešiem

NOLIKUMS

 

1.    MĒRĶI UN UZDEVUMI

 • Noskaidrot Latvijas Frisbija līgas 2022/2023 sievietēm un vīriešiem (turpmāk tekstā – LFL) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
 • Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas komandām visas telpu sezonas garumā.
 • Noteikt izslēgšanas spēļu pārus Baltijas Frisbija čempionātam telpās.
 • Veikt spēlētāju atlasi Latvijas izlasēm.
 • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.

2.    LAIKS UN VIETA

 • Sieviešu divīzijā sacensības notiek 2022.gada 26.novembrī, 2023.gada 15.janvārī.
 • Vīriešu divīzijā sacensības notiek 2022.gada 27.novembrī, 2023.gada 14.janvārī.
 • Sacensības noris Ogres novada sporta centrā un Ogres 1.vidusskolā.
 • Baltijas Frisbija čempionāts – fināli – 11.marts Ogrē un Lielvārdē.

3.    VADĪBA

 • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas Disku sporta savienību.
 • LFF pilnvarojumā un uzdevumā sacensības vada sacensību direktors – Linda Gulbe
 • Sacensību direktors:
  • strādā pēc LFF     valdes     apstiprinātā     “Uzdevuma     sacensību organizēšanai”;
  • apstiprina dalībnieku sastāvu;
  • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu.
 • Sacensību sabraukumus koordinē sacensību sabraukuma
 • Sacensību sabraukuma koordinators:
  • atbild par sporta zāles atbilstību frisbija spēlēm;
  • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākas palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
  • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
  • fiksē un pēc iespējas ātrāk informē sacensību direktoru par noteikumu, nolikuma un citiem pārkāpumiem.

4.    NOTEIKUMI

 • Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2022.gada novembrī) ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
 • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar provizorisko spēļu kalendāru.
 • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:
  • spēles laukuma izmērs,
  • spēles laika un citi laika ierobežojumi,
  • spēles punktu limits;
  • citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.

5.    DALĪBNIEKI

 • LFL dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
  • ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
 • LFL sacenšas Latvijas un sacensību direktora apstiprinātas ārzemju sieviešu un vīriešu frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību
 • Spēlētāju skaits komandas sastāvā:
  • minimālais – 7 spēlētājas;
  • maksimālais – 15 spēlētājas.
 • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji..
 • Pirms katras spēles spēlētājs, kura konkrētajā spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā.
 • Komandu spēlētāju sastāva izmaiņas.
  • Spēlētāji vienlaicīgi var būt tikai vienas komandas spēlētāju sastāvā.
  • Lai spēlētāju izslēgtu no komandas spēlētāju sastāva, komandas pārstāvim no e-pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastulinda@frisbee.lv jānosūta iesniegums par spēlētājas izslēgšanu no komandas sastāva.
  • Lai papildinātu komandas spēlētāju sastāvu, komandas pārstāvim vismaz 3 dienas pirms nākamās spēles no e-pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastu linda@frisbee.lv jānosūta iesniegums par spēlētājas iekļaušanu komandas sastāvā. Spēlētāja skaitās komandas sastāvā tikai pēc tam, kad to apstiprinājis sacensību
  • Komandas pārstāvis tiek norādīts, iesniedzot spēlētāju pieteikumā
 • Komandas pārstāvja maiņas gadījumā par to rakstveidā ar iesniegumu jāinformē sacensību direktors. Iesniegums jāparaksta:
   • iepriekšējam pārstāvim un jaunajam pārstāvim; vai
   • vairāk nekā pusei komandas sastāvā esošo spēlētāju un jaunajam pārstāvim.

6.    PIETEIKŠANĀS

 • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs;
  • Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
 • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju ultimatecentral.com, samaksājis komandas dalības maksu, un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
  • Komandu reģistrācijas pirmais termiņš – 11. novembris;
  • Komandu reģistrācijas otrais termiņš – 19. novembris.
  • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, nosakot augstāku dalības maksu.
 • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 21.novembrim.

7.    KOMUNIKĀCIJA

 • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā frisbee.lv.
 • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
  • sūtot e-pastu uz linda@frisbee.lv;
  • sazinoties ar sacensību Lindu Gulbi pa telefonu 29608080;
 • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona
 1. Spēļu kalendārs
  • Provizoriskais spēļu kalendārs (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā 10 dienas pirms tajā paredzētās sacensību pirmās spēļu
  • Spēļu kalendārs (gala versija) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās spēļu
  • Izmaiņas spēļu kalendārā
   • Ja kāda no komandām nevar ierasties uz spēlēm kalendārā paredzētajā laikā, tad, pilnībā sedzot visus papildus izdevumus, tā var vienoties par spēļu pārcelšanu sekojošā kārtībā:
    • pirms paredzētajām spēlēm jāsazinās ar pretinieku komandu pārstāvjiem un jāvienojas par pārceļamo spēļu laiku un vietu,
    • ne mazāk kā 10 dienas pirms pārceļamās spēles no e-pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastu linda@frisbee.lvjānosūta iesniegums ar pārceļamo spēļu laiku un vietu, kā arī ar pamatojumu spēļu pārcelšanas nepieciešamībai;
    • pārceltās spēles ir jāizspēlē „Sacensību izspēles kārtībā” noteiktajos termiņos.
    • Sacensību direktoram ir tiesības neapstiprināt pieprasītās izmaiņas, pamatojot savu lēmumu.
    • Informācija par izmaiņām spēļu kalendārā tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms datuma, kuru izmaiņas ietekmē.

9.    FINANSES

 • Komandu dalības maksa ir 300,00
 • LDSS biedru pieteiktajām komandām atlaide – 40,00
  • LDSS biedri: frisbija klubs „Sirocco Ultimate”, frisbija klubs „Ultimate Decision”, Ogres Frisbija klubs, Salaspils Frisbija klubs, Ventspils Frisbija
  • LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 20,00 EUR. LFF biedri: Ogres frisbija klubs, Salaspils frisbija klubs.
 • Komandas dalības maksu iespējams dalīt divos maksājumos:
  • pirmais maksājums līdz 20.decembrim – 150,00 EUR;
  • otrais maksājums līdz janvārim – atlikusī summa;
  • atlaides attiecināmas uz otro maksājumu.
 • Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 7 dienas pirms attiecīgā termiņa.
 • Sacensību izdevumi tiek segti no:
  • komandu dalības maksām;
  • valsts budžeta apakšprogrammas 09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
  • citiem līdzekļiem,  kuri   piesaistīti     sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi

10. APBALVOŠANA

 • Komanda, kas izcīnījusi vietu, tiek apbalvota ar regulārās sezonas uzvarētāju kausu. Komanda no Latvijas, kas ieguvusi visaugstāko vietu tiek apbalvota ar LFL regulārās sezonas 2022/2023 ceļojošo kausu.

11. KONFLIKTSITUĀCIJAS UN SODI

 • Tehniskais zaudējums var tikt piešķirts:
  • par spēļu pārcelšanu, neievērojot punkta 8.3.1. apakšpunktos noteikto kārtību;
  • ja komandas sastāvā ir spēlējis spēlētājs, kurš nav apstiprināts komandas spēlētāju sastāvā.
 • Pie vienāda uzvaru un zaudējumu skaita, komanda, kurai ir vairāk tehnisko zaudējumu, tiek vērtēta zemāk.
 • Par spēļu pārcelšanu, neievērojot punktā 8.3.1.2. noteikto kārtību, komandai var tikt uzlikts naudas sods 50,00
 • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā
 • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

10. marts

Ogres novada sporta centrs

mQ1

09:00

Ogres novada sporta centrs

mQ2

09:40

Ogres novada sporta centrs

mQ3

10:20

Ogres novada sporta centrs

mQ4

11:00

Ogres novada sporta centrs

mS2

11:40

Ogres novada sporta centrs

mS1

12:20

Ogres novada sporta centrs

mS3

13:00

Ogres novada sporta centrs

mS4

13:40

Ogres novada sporta centrs

m7th

14:20

Ogres novada sporta centrs

m5th

15:00

Ogres novada sporta centrs

w3rd

15:40

Ogres novada sporta centrs

m3rd

16:20

Ogres novada sporta centrs

w1st

17:00

Ogres novada sporta centrs

m1st

17:40

Ogres novada sporta centrs

Lielvārdes sporta centrs

wQ1

11:00

Lielvārdes sporta centrs

wQ2

11:40

Lielvārdes sporta centrs

wS1

12:20

Lielvārdes sporta centrs

wS2

13:00

Lielvārdes sporta centrs

w5th

13:40

Lielvārdes sporta centrs

10. marts

Ogres novada sporta centrs

Lielvārdes sporta centrs