LATVIJAS FRISBIJA LĪGA 2019/2020 SIEVIEŠU DIVĪZIJA

 1. VALMIERA
 2. SALASPILS FK
 3. KCN RĪGA
 4. MOMENTS
 5. ULTIMATE SAKU
 6. SIROCCO
 7. DROP THAT SMILE
 8. INČUKALNA WILDCATS

LFL sieviešu statistika

 

LATVIJAS FRISBIJA LĪGA 2019/2020 VĪRIEŠU DIVĪZIJA

 1. SALASPILS WT
 2. HARDCORE ULTIMATE
 3. VENTSPILS FK
 4. VALMIERA
 5. SALASPILS JR 
 6. ULTIMATE DECISION
 7. INČUKALNA WILDCATS
 8. OGRE 
 9. VALMIERA – 2

LFL vīriešu statistika

 

 

 

DOKUMENTI

 

LFF NOTEIKUMI FRISBIJAM TELPAS 2015

NOLIKUMS LATVIJAS FRISBIJA LĪGA 2019/2020 SIEVIETĒM

NOLIKUMS LATVIJAS FRISBIJA LĪGA 2019/2020 VĪRIEŠIEM

LATVIJAS FRISBIJA FEDERĀCIJAS NOTEIKUMI FORMĀM 2019

SACENSĪBU DISCIPLINĀRĀS KOMISIJAS REGLAMENTS

WFDF RULES OF ULTIMATE 2017

LFL 2019/2020 SPĒLĒTĀJU SASTĀVU IZMAIŅU VEIDLAPA

LFL 2019/2020 GRAFIKS

PERSONAS DATU APSTRĀDES KĀRTĪBA – LATVIJAS FRISBIJA LĪGA / LATVIJAS FRISBIJA ČEMPIONĀTS TELPĀS

 

NOLIKUMS

 

SIEVIETĒM

 

1.Mērķi un uzdevumi

 

1.1. Noskaidrot Latvijas Frisbija līgas 2019/2020 sievietēm (turpmāk tekstā – LFL) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas komandām visas sezonas garumā.
1.3. Noteikt izslēgšanas spēļu pārus Latvijas Frisbija čempionātam telpās.
1.4. Veikt spēlētāju atlasi Latvijas izlasēm.
1.5. Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.

2. Laiks un vieta

2.1. Sacensības notiek no 2019. gada 30.novembra*(laiks tiks precizēts) līdz 2020. gada 9. februārim.
2.2. Sacensības noris Rīgas, Salaspils, Ogres, Kocēnu, Ventspils, kā arī citu pilsētu sporta zālēs, kuras spēļu norisei
piedāvā LFL komandas un kuras apstiprinājis LFL direktors.

3. Vadība

3.1. Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF).
3.2. LFF pilnvarojumā un uzdevumā sacensības vada sacensību direktors – Linda Gulbe
3.3. Sacensību direktors:
3.3.1. strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
3.3.2. apstiprina dalībnieku sastāvu;
3.3.3. lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu.
3.3.4. Sacensību sabraukumus koordinē sacensību sabraukuma koordinators.
3.4. Sacensību sabraukuma koordinators:
3.4.1. atbild par sporta zāles atbilstību frisbija spēlēm;
3.4.2. nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākas palīdzības sniegšanas
nodrošināšanu;
3.4.3. saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
3.4.4. fiksē un pēc iespējas ātrāk informē sacensību direktoru par noteikumu, nolikuma un citiem pārkāpumiem.

4. Noteikumi

4.1. Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī) ar korekcijām, kas
atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
4.2. “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar provizorisko spēļu kalendāru.
4.3. “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:
4.3.1. spēles laukuma izmērs,
4.3.2. spēles laika un citi laika ierobežojumi,
4.3.3. spēles punktu limits;
4.3.4. citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.

5. Dalībnieki

5.1. LFL dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī
sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
5.2. ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
5.3. LFL sacenšas Latvijas un sacensību direktora apstiprinātas ārzemju sieviešu frisbija komandas, kas izpildījušas
pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.ā” noteiktajos termiņos.
5.4. Ārzemju komandas nav tiesīgas piedalīties Latvijas frisbija čempionātā telpās. Latvijas telpu frisbija čempionāta
komandu izsējums būs balstīts uz LFL iegūtajām vietām, neņemot vērā ārzemju komandu izcīnītās vietas (spēles pret
ārzemju komandām var ietekmēt izsējumu priekš Latvijas telpu frisbija čempionāta).
5.5. LFL spēlētājas ir Latvijas Republikas pilsones, kā arī spēlētājas, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem)
uzturas Latvijā.
5.6. Komandas spēlētāju sastāvā var būt 3 ārzemju spēlētājas (spēlētājas, kas neatbilst punktā 5.3. minētajiem
kritērijiem). Punktā 5.3. izvirzītie nosacījumi neattiecas uz sacensību direktora apstiprinātajām ārzemju komandām.
5.7.Spēlētāju skaits komandas sastāvā – minimālais – 7 spēlētājas; maksimālais – 15 spēlētājas.
5.8. Visiem komandas spēlētājiem jābūt derīgai WFDF standart noteikumu akreditācijai; vismaz pieciem komandas
spēlētājiem, to skaitā obligāti kapteinim un spēles gara kapteinim, jābūt derīgai WFDF advanced noteikumu
akreditācijai. Noteikumu akreditācijas apstiprinājumu kopīgi par komandu iesūtīt sacensību direktoram uz e-pastu
lfc@frisbee.lv

5.9. Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētājas.
5.10. Katras komandas sastāvā uz konkrēto spēli jābūt nozīmētam kapteinim un spēles gara kapteinim. Kapteinis ir
atbildīgs par spēles protokola atbilstību un diska izlozi. Spēles gara kapteinis piecas minūtes pirms katras spēles
sākuma tiekas ar pretējās komandas spēles gara kapteini, lai pārrunātu spēles nianses.
5.11. Spēlētāji, kas LFL attiecīgajā komandā būs piedalījušies vismaz divās spēlēs, būs tiesīgi spēlēt Latvijas Telpu
frisbija čempionātā. (Spēlētājs pilnā komandas formā nospēlējis 2 spēles, atrodoties arī uz laukuma).
5.12. Komandas pārstāvji uz spēli ierodas formas tērpos, kas atbilst LFL formu noteikumiem. Nosacījumu
neizpildīšanas gadījuma, komanda pēc pirmā pārkāpuma saņems brīdinājumu, atkārtota pārkāpuma gadījumā
komandai tiks piespriests naudas sods 50,00 EUR.
5.13. Pirms katras spēles, ne vēlāk kā 5 minūtes pirms paredzētā spēles sākuma laika, spēlētāja, kura konkrētajā
spēlē ir komandas kapteine, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā, kā arī pārliecinās par spēlētāju
saraksta patiesumu un veic korekcijas, ja nepieciešams. Nosacījumu neizpildīšanas gadījuma, komanda pēc pirmā
pārkāpuma saņems brīdinājumu, atkārtota pārkāpuma gadījumā komandai tiks piespriests naudas sods 50,00 EUR.

6. Komandu spēlētāju sastāva izmaiņas.

6.1. Spēlētāja vienlaikus var būt tikai vienas komandas spēlētāju sastāvā.
6.2. Lai spēlētāju izslēgtu no komandas spēlētāju sastāva, komandas pārstāvim no e-pasta, kas norādīts, reģistrējot
komandu, uz e-pastu lfc@frisbee.lv jānosūta iesniegums par spēlētājas izslēgšanu no komandas sastāva.

6.3. Lai papildinātu komandas spēlētāju sastāvu, komandas pārstāvim vismaz 3 dienas pirms nākamās spēles no e-
pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastu lfc@frisbee.lv jānosūta iesniegums par spēlētājas iekļaušanu

komandas sastāvā. Spēlētāja skaitās komandas sastāvā tikai pēc tam, kad to apstiprinājis sacensību direktors.
6.4. Komandas pārstāvis tiek norādīts, iesniedzot spēlētāju pieteikuma veidlapu.
6.5. Komandas pārstāvja maiņas gadījumā par to rakstveidā ar iesniegumu jāinformē sacensību direktors.
Iesniegums jāparaksta: iepriekšējam pārstāvim un jaunajam pārstāvim; vai vairāk nekā pusei komandas sastāvā
esošo spēlētāju un jaunajam pārstāvim.

7. Pieteikšanās

7.1. Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
7.2. Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
7.3. Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju
ultimatecentral.com, samaksājis komandas dalības maksu, un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
7.4. Komandu reģistrācijas pirmais termiņš – 4.novembris;
7.5. Komandu reģistrācijas otrais termiņš –10.novembris;
7.6. Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, nosakot
augstāku dalības maksu.
7.7. Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 15.novembrim.

8. Komunikācija

8.1. Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.

8.2. Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta: sūtot e-
pastu uz lfc@frisbee.lv; sazinoties ar sacensību Lindu Gulbi pa telefonu 29608080; sazinoties ar sabraukumu

koordinatoriem pa kontaktiem, kas atrodami mājaslapā www.frisbee.lv.
8.3. Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem
kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.

9. Spēļu kalendārs

9.1. Provizoriskais spēļu kalendārs (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā
10 dienas pirms tajā paredzētās sacensību pirmās spēļu dienas.
9.2. Spēļu kalendārs (gala versija) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās
spēļu dienas.
9.3. Izmaiņas spēļu kalendārā – Ja kāda no komandām nevar ierasties uz spēlēm kalendārā paredzētajā laikā, tad,
pilnībā sedzot visus papildus izdevumus, tā var vienoties par spēļu pārcelšanu sekojošā kārtībā: pirms paredzētajām
spēlēm jāsazinās ar pretinieku komandu pārstāvjiem un jāvienojas par pārceļamo spēļu laiku un vietu, ne mazāk kā
10 dienas pirms pārceļamās spēles no e-pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastu lfc@frisbee.lv jānosūta
iesniegums ar pārceļamo spēļu laiku un vietu, kā arī ar pamatojumu spēļu pārcelšanas nepieciešamībai; pārceltās
spēles ir jāizspēlē „Sacensību izspēles kārtībā” noteiktajos termiņos.
9.4. Sacensību direktoram ir tiesības neapstiprināt pieprasītās izmaiņas, pamatojot savu lēmumu.
9.5. Informācija par izmaiņām spēļu kalendārā tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms datuma,
kuru izmaiņas ietekmē.

10. Finanses

10.1. Komandu dalības maksa ir 430,00 euro.
10.2. Veicot maksājumu pirmajā komandu pieteikumu termiņā, atlaide – 30,00 euro.
10.3. LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 40,00 euro.
10.4. LFF biedri: frisbija klubs „Sirocco Ultimate”, frisbija klubs „Ultimate Decision”, Ogres Frisbija klubs, Salaspils
Frisbija klubs, Ventspils Frisbija klubs, Aktīva dzīvesveida klubs “Savējais”, “Spirit of the Game”.
10.5. Komandas dalības maksu iespējams dalīt divos maksājumos: pirmais maksājums kopā ar komandas reģistrāciju
– 200,00 euro; otrais maksājums līdz 13. janvārim – atlikusī summa; atlaides attiecināmas uz pirmo maksājumu.
10.6. Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 7
dienas pirms attiecīgā termiņa.
10.7. Sacensību izdevumi tiek segti no: komandu dalības maksām; valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta
federācijas un sporta pasākumi”; citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LFF.

11. Apbalvošana

11.1. Komanda, kas izcīnījusi 1.vietu, tiek apbalvota ar regulārās sezonas uzvarētāju kausu un iegūst Latvijas Frisbija
līgas 2019/2020 sievietēm uzvarētāju titulu.

12. Konfliktsituācijas un sodi

12.1. Tehniskais zaudējums var tikt piešķirts: par spēļu pārcelšanu, neievērojot punkta 9.3.1. apakšpunktos noteikto
kārtību; • ja komandas sastāvā ir spēlējis spēlētājs, kurš nav apstiprināts komandas spēlētāju sastāvā.
12.2. Pie vienāda uzvaru un zaudējumu skaita, komanda, kurai ir vairāk tehnisko zaudējumu, tiek vērtēta zemāk.
12.3. Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija. Komisijas sastāvs,
tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

 

 

VĪRIEŠIEM

 

1. Mērķi un uzdevumi

1.1. Noskaidrot Latvijas Frisbija līgas 2019/2020 vīriešiem (turpmāk tekstā – LFL) uzvarētājus un pārējo vietu
ieguvējus.
1.2. Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas komandām visas sezonas garumā.
1.3. Noteikt izslēgšanas spēļu pārus Latvijas Frisbija čempionātam telpās.
1.4. Veikt spēlētāju atlasi Latvijas izlasēm.
1.5. Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.

2. Laiks un vieta

2.1. Sacensības notiek no 2019. gada 30.novembra*(laiks tiks precizēts) līdz 2020. gada 9. februārim.
2.2. Sacensības noris Rīgas, Salaspils, Ogres, Kocēnu, Ventspils, kā arī citu pilsētu sporta zālēs, kuras spēļu norisei
piedāvā LFL komandas un kuras apstiprinājis LFL direktors.

3. Vadība

3.1. Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF).
3.2. LFF pilnvarojumā un uzdevumā sacensības vada sacensību direktors – Linda Gulbe
3.3. Sacensību direktors:
3.3.1. strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
3.3.2. apstiprina dalībnieku sastāvu;
3.3.3. lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu.
3.3.4. Sacensību sabraukumus koordinē sacensību sabraukuma koordinators.
3.4. Sacensību sabraukuma koordinators:
3.4.1. atbild par sporta zāles atbilstību frisbija spēlēm;
3.4.2. nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākas palīdzības sniegšanas
nodrošināšanu;
3.4.3. saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
3.4.4. fiksē un pēc iespējas ātrāk informē sacensību direktoru par noteikumu, nolikuma un citiem pārkāpumiem.

4. Noteikumi

4.1. Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī) ar korekcijām, kas
atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
4.2. “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar provizorisko spēļu kalendāru.
4.3. “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:
4.3.1. spēles laukuma izmērs,
4.3.2. spēles laika un citi laika ierobežojumi,
4.3.3. spēles punktu limits;
4.3.4. citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.

5. Dalībnieki

5.1. LFL dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā
arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
5.2. ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
5.3. LFL spēlētāji ir Latvijas Republikas pilsoņi kā arī spēlētāji, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem) uzturas
Latvijā.
5.4. Komandas spēlētāju sastāvā var būt 3 ārzemju spēlētāji.
5.5. Spēlētāju skaits komandas sastāvā – minimālais – 7 spēlētāji; maksimālais – 15 spēlētāji.
5.6. Visiem komandas spēlētājiem jābūt derīgai WFDF standart noteikumu akreditācijai; vismaz pieciem komandas
spēlētājiem, to skaitā obligāti kapteinim un spēles gara kapteinim, jābūt derīgai WFDF advanced noteikumu
akreditācijai. Noteikumu akreditācijas apstiprinājumu kopīgi par komandu iesūtīt sacensību direktoram uz e-pastu
lfc@frisbee.lv
5.7. Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
5.8. Katras komandas sastāvā uz konkrēto spēli jābūt nozīmētam kapteinim un spēles gara kapteinim. Kapteinis
ir atbildīgs par spēles protokola atbilstību un diska izlozi. Spēles gara kapteinis piecas minūtes pirms katras spēles
sākuma tiekas ar pretējās komandas spēles gara kapteini, lai pārrunātu spēles nianses.
5.9. Spēlētāji, kas LFL attiecīgajā komandā būs piedalījušies vismaz divās spēlēs, būs tiesīgi spēlēt Latvijas Telpu
frisbija čempionātā. (Spēlētājs pilnā komandas formā nospēlējis 2 spēles, atrodoties arī uz laukuma).
5.10. Komandas pārstāvji uz spēli ierodas formas tērpos, kas atbilst LFL formu noteikumiem. Nosacījumu
neizpildīšanas gadījuma, komanda pēc pirmā pārkāpuma saņems brīdinājumu, atkārtota pārkāpuma gadījumā
komandai tiks piespriests naudas sods 50,00 EUR.
5.11. Pirms katras spēles, ne vēlāk kā 5 minūtes pirms paredzētā spēles sākuma laika, spēlētājs, kurš konkrētajā
spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā, kā arī pārliecinās par spēlētāju
saraksta patiesumu un veic korekcijas, ja nepieciešams. Nosacījumu neizpildīšanas gadījuma, komanda pēc pirmā
pārkāpuma saņems brīdinājumu, atkārtota pārkāpuma gadījumā komandai tiks piespriests naudas sods 50,00
EUR.

6. Komandu spēlētāju sastāva izmaiņas.

6.1. Spēlētājs vienlaikus var būt tikai vienas komandas spēlētāju sastāvā.
6.2. Lai spēlētāju izslēgtu no komandas spēlētāju sastāva, komandas pārstāvim no e-pasta, kas norādīts,
reģistrējot komandu, uz e-pastu lfc@frisbee.lv jānosūta iesniegums par spēlētājas izslēgšanu no komandas
sastāva.
6.3. Lai papildinātu komandas spēlētāju sastāvu, komandas pārstāvim vismaz 3 dienas pirms nākamās spēles no
e-pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastu lfc@frisbee.lv jānosūta iesniegums par spēlētājas iekļaušanu
komandas sastāvā. Spēlētājs skaitās komandas sastāvā tikai pēc tam, kad to apstiprinājis sacensību direktors.
6.4. Komandas pārstāvis tiek norādīts, iesniedzot spēlētāju pieteikuma veidlapu.
6.5. Komandas pārstāvja maiņas gadījumā par to rakstveidā ar iesniegumu jāinformē sacensību direktors.
Iesniegums jāparaksta: iepriekšējam pārstāvim un jaunajam pārstāvim; vai vairāk nekā pusei komandas sastāvā
esošo spēlētāju un jaunajam pārstāvim.

7. Pieteikšanās

7.1. Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
7.2. Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
7.3. Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju
ultimatecentral.com, samaksājis komandas dalības maksu, un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
7.4. Komandu reģistrācijas pirmais termiņš – 4.novembris;
7.5. Komandu reģistrācijas otrais termiņš –10.novembris;
7.6. Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa,
nosakot augstāku dalības maksu.
7.7. Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 15.novembrim.

8. Komunikācija

8.1. Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.

8.2. Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta: sūtot e-
pastu uz lfc@frisbee.lv; sazinoties ar sacensību direktori Lindu Gulbi pa telefonu 29608080; sazinoties ar

sabraukumu koordinatoriem pa kontaktiem, kas atrodami mājaslapā www.frisbee.lv.
8.3. Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem
kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.

9. Spēļu kalendārs

9.1. Provizoriskais spēļu kalendārs (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk
kā 10 dienas pirms tajā paredzētās sacensību pirmās spēļu dienas.
9.2. Spēļu kalendārs (gala versija) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās
spēļu dienas.
9.3. Izmaiņas spēļu kalendārā – Ja kāda no komandām nevar ierasties uz spēlēm kalendārā paredzētajā laikā, tad,
pilnībā sedzot visus papildus izdevumus, tā var vienoties par spēļu pārcelšanu sekojošā kārtībā: pirms
paredzētajām spēlēm jāsazinās ar pretinieku komandu pārstāvjiem un jāvienojas par pārceļamo spēļu laiku un
vietu, ne mazāk kā 10 dienas pirms pārceļamās spēles no e-pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastu
lfc@frisbee.lv jānosūta iesniegums ar pārceļamo spēļu laiku un vietu, kā arī ar pamatojumu spēļu pārcelšanas
nepieciešamībai; pārceltās spēles ir jāizspēlē „Sacensību izspēles kārtībā” noteiktajos termiņos.
9.4. Sacensību direktoram ir tiesības neapstiprināt pieprasītās izmaiņas, pamatojot savu lēmumu.
9.5. Informācija par izmaiņām spēļu kalendārā tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms
datuma, kuru izmaiņas ietekmē.

10. Finanses

10.1. Komandu dalības maksa ir 430,00 euro.
10.2. Veicot maksājumu pirmajā komandu pieteikumu termiņā, atlaide – 30,00 euro.
10.3. LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 40,00 euro.
10.4. LFF biedri: frisbija klubs „Sirocco Ultimate”, frisbija klubs „Ultimate Decision”, Ogres Frisbija klubs, Salaspils Frisbija
klubs, Ventspils Frisbija klubs, Aktīva dzīvesveida klubs “Savējais”, “Spirit of the Game”.
10.5. Komandas dalības maksu iespējams dalīt divos maksājumos: pirmais maksājums kopā ar komandas
reģistrāciju – 200,00 euro otrais maksājums līdz 13. janvārim – atlikusī summa; atlaides attiecināmas uz pirmo
maksājumu.
10.6. Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 7
dienas pirms attiecīgā termiņa.
10.7. Sacensību izdevumi tiek segti no: komandu dalības maksām; valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta
federācijas un sporta pasākumi”; citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LFF.

11. Apbalvošana

11.1. Komanda, kas izcīnījusi 1.vietu, tiek apbalvota ar regulārās sezonas uzvarētāju kausu un iegūst Latvijas Frisbija
līgas 2019/2020 vīriešiem uzvarētāju titulu.

12. Konfliktsituācijas un sodi

12.1. Tehniskais zaudējums var tikt piešķirts: par spēļu pārcelšanu, neievērojot punkta 9.3.1. apakšpunktos noteikto
kārtību; ja komandas sastāvā ir spēlējis spēlētājs, kurš nav apstiprināts komandas spēlētāju sastāvā.
12.2. Pie vienāda uzvaru un zaudējumu skaita, komanda, kurai ir vairāk tehnisko zaudējumu, tiek vērtēta zemāk.
12.3. Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija. Komisijas sastāvs,
tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

30. novembris

Ogre, ONSC

09:15

Ogre, ONSC

10:00

Ogre, ONSC

12:30

Ogre, ONSC

12:45

Ogre, ONSC

13:30

Ogre, ONSC

14:15

Ogre, ONSC

15:00

Ogre, ONSC

15:45

Ogre, ONSC

Ogres 1.vsk sporta zāle

12:30

Ogres 1.vsk sporta zāle

13:15

Ogres 1.vsk sporta zāle

17:00

Ogres 1.vsk sporta zāle

17:45

Ogres 1.vsk sporta zāle

01. decembris

Ogre, ONSC

A

09:00

Ogre, ONSC

A GRUPA

09:45

Ogre, ONSC

A

10:30

Ogre, ONSC

A

12:00

Ogre, ONSC

A GRUPA

12:45

Ogre, ONSC

A GRUPA

13:30

Ogre, ONSC

A GRUPA

14:15

Ogre, ONSC

A

15:45

Ogre, ONSC

A

16:30

Ogre, ONSC

A GRUPA

17:00

Ogre, ONSC

A

17:15

Ogre, ONSC

04. janvāris

Ogres 1.vsk sporta zāle

Z4

09:45

Ogres 1.vsk sporta zāle

Z2

10:30

Ogres 1.vsk sporta zāle

W1

11:15

Ogres 1.vsk sporta zāle

W2

12:00

Ogres 1.vsk sporta zāle

Z3

12:45

Ogres 1.vsk sporta zāle

Z1

13:20

Ogres 1.vsk sporta zāle

W3

14:15

Ogres 1.vsk sporta zāle

W4

15:00

Ogres 1.vsk sporta zāle

M1

16:00

Ogres 1.vsk sporta zāle

05. janvāris

Lielvārdes Sporta halle

A

09:00

Lielvārdes Sporta halle

A

09:45

Lielvārdes Sporta halle

A

10:30

Lielvārdes Sporta halle

A GRUPA

11:15

Lielvārdes Sporta halle

A GRUPA

12:00

Lielvārdes Sporta halle

A GRUPA

12:45

Lielvārdes Sporta halle

A

13:30

Lielvārdes Sporta halle

A GRUPA

14:15

Lielvārdes Sporta halle

A GRUPA

15:00

Lielvārdes Sporta halle

A GRUPA

15:45

Lielvārdes Sporta halle

A

16:30

Lielvārdes Sporta halle

08. februāris

Salaspils Sporta nams

A

09:00

Salaspils Sporta nams

A GRUPA

09:45

Salaspils Sporta nams

A GRUPA

10:30

Salaspils Sporta nams

A

11:15

Salaspils Sporta nams

A

12:45

Salaspils Sporta nams

A GRUPA

13:30

Salaspils Sporta nams

A

14:00

Salaspils Sporta nams

A GRUPA

14:15

Salaspils Sporta nams

A GRUPA

15:00

Salaspils Sporta nams

A

15:45

Salaspils Sporta nams

A

16:30

Salaspils Sporta nams

A

17:15

Salaspils Sporta nams

A GRUPA

18:00

Salaspils Sporta nams

09. februāris

Salaspils Sporta nams

Z

09:00

Salaspils Sporta nams

Z

09:45

Salaspils Sporta nams

W

10:30

Salaspils Sporta nams

W

11:15

Salaspils Sporta nams

Z

12:00

Salaspils Sporta nams

Z

12:45

Salaspils Sporta nams

W

13:30

Salaspils Sporta nams

W

14:15

Salaspils Sporta nams

Z

15:00

Salaspils Sporta nams

Z

15:45

Salaspils Sporta nams

W

16:30

Salaspils Sporta nams

W

19:15

Salaspils Sporta nams

30. novembris

Ogre, ONSC

Ogres 1.vsk sporta zāle

01. decembris

Ogre, ONSC

04. janvāris

Ogres 1.vsk sporta zāle

05. janvāris

Lielvārdes Sporta halle

08. februāris

Salaspils Sporta nams

09. februāris

Salaspils Sporta nams