1.vieta – INSIDER (Valmiera)
2.vieta – Tartu Turbulence (Igaunija)
3.vieta – Shooting Smiles (Lietuva)
4.vieta – Salaspils A (2.vieta Latvijas čempionātā)
5.vieta – Salaspils MIX (3.vieta Latvijas čempionātā)
6.vieta – Ventspils FK
7.vieta – Insider 2
8.vieta – OGRE
9.vieta – Sirocco
10.vieta – Hyper Flick

MVP

Sievietēm – Helēna Tera (Tartu Turbulence)
Vīriešiem – Tams Jakobs (Tartu Turbulence)

SPĒLES GARS

Ventspils FK – 11,16
INSIDER – 10,85
OGRE – 10,83
Tartu Turbulence – 10,71
SIROCCO – 10,5
Shooting Smiles – 10,16
Salaspils A – 10,16
Salaspils MIX – 10,16
Insider 2 – 10,16
HF – 10,16

Latvijas telpu Frisbija čempionāts jauktajā grupā 2021 

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi 

 • Noskaidrot Latvijas telpu Frisbija Čempionāta jauktajā grupā 2021 (turpmāk tekstā – LTFČjg) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
 • Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas jauktajām komandām.
 • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.
 • 2.Laiks un vieta
 • Sacensības notiek 2021. gada 11.-12. decembrīno plkst. 9:00 – 17:00
 • Sacensību norises vieta – Ogres novada sporta centrs (Skolas iela 21, Ogre). Sacensības norisinās epidemioloģiski drošā vidē – “Zaļajā režīmā”.
 1. Vadība 
 • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas disku sporta savienību (turpmāk tekstā – LDSS) .
 • Sacensību direktore –Linda Gulbe.
 • Sacensību direktors:
 1. strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
 2. apstiprina dalībnieku sastāvu;
 3. atbild par laukumu atbilstību frisbija spēlēm;
 4. lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
 5. nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību laukumos, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
 6. saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
 7. fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai.4. Noteikumi 
 • Spēles notiek pēc Pasaules Frisbija federācijas (WFDF Rules of Ultimate 2021-2024)  un to pielikuma, ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”“Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
 • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti WFDF noteikumu un to pielikuma punkti attiecībā uz:
 1. spēles laukuma izmēriem,
 2. spēles laiku un citiem laika ierobežojumiem,
 3. spēles punktu limitu;
 4. kā arī citiem ierobežojumiem, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.
 5. Dalībnieki
 • LTFČjg dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 • ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
 • LTFČjg sacenšas Latvijas jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
 • LTFČjg spēlētāji ir Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī spēlētāji, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem) uzturas Latvijā.
 1. Komandā var tikt pieteikti 3 ārzemju spēlētāji (spēlētāji, kas neatbilst punktā 5.3. minētajiem kritērijiem).
 • Spēlētāju skaits komandā:
 1. minimālais – 8 spēlētāji (4 sievietes un 4 vīrieši);
 2. maksimālais – 15 spēlētāji.
 • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
 • Pirms katras spēles spēlētājs, kurš konkrētajā spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā.
 • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
 1. Pieteikšanās 
 • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
 • Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
 • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju ultimatecentral.com, samaksājis komandu dalības maksas un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
 • Komandu pieteikuma termiņš – 1.decembris.
 • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc termiņa, nosakot augstāku dalības maksu par otrajā termiņā noteikto.
 • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 3.decembrim. (spēlētāji jāreģistrē ar numuriem)
 1. Finanses 
 • Komandu dalības maksa ir 150,00 €.
 • LFF un LDSS biedru pieteiktajām komandām (līdz 10.decembrim) atlaide – 20,00 EUR.
 • Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 3 dienas pirms attiecīgā pieteikuma termiņa.
 • Sacensību izdevumi tiek segti no:
 1. ■ komandu dalības maksām;
 2. ■ valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
 3. ■ citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi
  LFF.7.Komunikācija
 • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
 • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
 • sūtot e-pastu uz linda@frisbee.lv,
 • sazinoties ar sacensību direktori – Lindu Gulbi pa telefonu 29608080 .
 • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
 • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās spēļu dienas.
 1. Apbalvošana 
 • 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām. Oficiāla komandu apbalvošana nenorisinās.
 • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.
 1. Konfliktsituācijas un sodi 
 • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
 • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 1. Dalībniekiem obligāti iepriekš jāveic reģistrācija sacensībām www.ultimatecentral.com vietnē, bez iepriekšējas pieteikšanās dalībnieki sacensībām netiek netiek pielaisti.
 2. Sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītas sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru).
 3. Sacensībās piedalās dalībnieki tikai ar sadarbspējīgiem COVID-19 sertifikātiem un ne jaunāki par 12 gadiem.
 4. Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas.
 5. Ierodoties sacensību norises vietā komandas kapteinim jāiesniedz komandas spēlētāju saraksts (Vārds Uzvārds, kontaktinformācija, paraksts).
 6. Dalībniekiem sacensību norises vietā jāuzrāda sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts.
 7. Organizatori nodrošina spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību. Pirms un pēc katras spēles nepieciešams dezinficēt gan rokas, gan spēles disku.
 8. Tiek ievērota 2 metru distance, kā arī tiek lietoti mutes deguna aizsargi (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā – iesildīšanās un spēles laiks). Sejas maskas tiek obligāti lietotas koplietošanas telpās (foajē, tualetes, garderobes). Sejas maskas tiek lietotas arī tribīnēs, kur nav iespējams ievērot 2 metru distanci.
 9. Tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm.
 10. Sacensību norises vietā ir norādes par cilvēku plūsmas virzieniem nodrošinot atsevišķu ieeju un izeju sporta hallēs.
 11. Ģērbtuves tiek izmantotas tikai, lai pārģērbtos. Nepieciešamības gadījumā ir atļauts nomazgāties, pie nosacījuma, ka ģērbtuves piepildījums nav lielāks kā 25%.
 12. Spēles disku izlozē komandas kapteiņi pirms spēles.
 13. Komandu spēles gara apļi tiek atcelti. Pēc spēles komandas atgriežas tribīnēs.
 14. Skatītāji neapmeklē sacensības klātienē.
 15. Organizators nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko  drošības pasākumu īstenošanu un informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.
 16. Kopīga apbalvošana ir atcelta. Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli ievērojot 2 metru distanci. 1.2.3. vietas komandām tiek pasniegtas medaļas pēc noslēdzošās spēles. MVP balvas tiek pasniegtas individuāli. Spēles gara balva tiek paziņota attālināti pēc sacensību norises.

 

SACENSĪBU IZSPĒLES KĀRTĪBA 

 1. Spēles laika ierobežojumi 

1.1. Visas spēles
1.1.1. Spēles ilgums – 25 min.
1.1.2. Maksimālā punktu robeža – 11 punkti.
1.1.3. Nav puslaika pārtraukuma.
1.1.4. Katrai komandai viens minūtes pārtraukums spēlē. 

1.3. Laika limiti
1.3.1. Ja tiek sasniegts spēles laika limits (nospēlētas attiecīgi 25 minūtes), tad izspēlē tekošo punktu. Ja pēc tekošā punkta izspēles nav sasniegts punktu limits (11 punkti), tad lielākajam punktu skaitam pieskaita 1 un tādējādi nosaka jauno punktu limitu (piem., pēc nospēlētām 25 minūtēm rezultāts 8:10, izspēlē tekošo punktu – rezultāts kļūst 9:10, spēle līdz 11 punkti).
1.3.2. Minūtes pārtraukums ilgst 1 minūti.
1.3.3. Ja iepriekšējā spēle beidzas vēlāk, kā grafikā noteikts, tad komandām jābūt gatavām uzsākt spēli uzreiz pēc iepriekšējās spēles beigām. 

1.4. Spēles stafi kontrolē:
1.4.1. spēles laiku;
1.4.2. minūtes pārtraukuma laiku;
1.4.3. laiku starp punktiem. 

1.5.Pārējie laika ierobežojumi, kas nav minēti punktā 2.3. , no spēles stafu puses netiek kontrolēti; par to ievērošanu jārūpējas pašiem spēlētājiem. 

 1. Komandu izsējums: 

2.1. Komandas tiek izsētas, balstoties uz iepriekšējā gada rezultātiem, sekojošā prioritārā secībā
2.1.1. klubu 1. komandas pēc pagājušā gada rezultātiem; pēc tam klubu 2. komandas pēc pagājušā gada rezultātiem; utt.;
2.1.2. ja kluba komanda tiek pārstāvēta pirmo reizi, tad tā tiek izsēta kā pēdējā atbilstoši savai kārtai – ja tā ir kluba 1. komanda, tad starp pirmajām komandām; ja tā ir kluba 2. komanda, tad starp otrajām komandām; utt.;
2.1.3. ja pirmo reizi piedalās vairāki klubi, tad organizatori var lemt par attiecīgo klubu komandu savstarpējo izsējumu pēc saviem ieskatiem;
2.1.4. komanda, kas netiek pieteikta no kluba, tiek uzskatīta par kluba 1. komandu. 

2.1.5. Komandu izsējums

1.VENTSPILS FK
2. INSIDER
3. SALASPILS FK 1
4. SALASPILS FK A
5. SIROCCO
6. OGRE
7. HYPER FLICK
8. INSIDER 2
9. SHOOTING SMILES
10.TARTU TURBULENCE

3. Dzimumu rotācija 

3.1. A versija pēc WFDF pielikuma, kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī. Spēles sākumā pēc pirmās diska izlozes par uzbrukumu/aizsardzību, komandas vēlreiz veic izlozi ar disku, komanda, kura uzvar šajā izlozē, nosaka, kāda dzimuma attiecība būs pirmajā punktā, attiecīgi otrajā un trešajā punktā dzimumu attiecība ir pretēja kā pirmajā punktā, un ceturtajā, piektajā punktā dzimumu rotācija ir tāda pati kā pirmajā punktā. Šāda dzimumu rotācijas maiņa ik pēc diviem punktiem tiek turpināta līdz spēlēs beigām ”.

4. Noteikumi 

 4.1. Latvijas telpu frisbija čempionāts jauktajā grupā tiek spēlēts pēc Latvijas Frisbija federācijas noteikumi frisbijam telpās. (https://www.docdroid.net/S1HDSqd/lff-noteikumi-frisbijam-telpas-2015-pdf) 

Visi noteikumi attiecībā uz sacensību izspēli, kas nav atrunāti šajā dokumentā vai arī sacensību nolikumā, atbilst Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc Federation) noteikumiem.

Sacensību direktore
Linda Gulbe
29608080
lfc@frisbee.lv / linda@frisbee.lv

 

11. decembris

OGRE MAIN HALL

A

06:30

OGRE MAIN HALL

A

07:00

OGRE MAIN HALL

B

07:30

OGRE MAIN HALL

B

08:00

OGRE MAIN HALL

A

08:30

OGRE MAIN HALL

A

09:00

OGRE MAIN HALL

B

09:30

OGRE MAIN HALL

B

10:00

OGRE MAIN HALL

A

10:30

OGRE MAIN HALL

A

11:00

OGRE MAIN HALL

B

11:30

OGRE MAIN HALL

B

12:00

OGRE MAIN HALL

A

12:30

OGRE MAIN HALL

A

13:00

OGRE MAIN HALL

B

13:30

OGRE MAIN HALL

12. decembris

LIELVARDE HALL

B

07:00

LIELVARDE HALL

B

07:30

LIELVARDE HALL

A

08:00

LIELVARDE HALL

A GRUPA

08:30

LIELVARDE HALL

B GRUPA

09:00

LIELVARDE HALL

Q1

09:30

LIELVARDE HALL

Q2

10:00

LIELVARDE HALL

S4

10:30

LIELVARDE HALL

S3

11:00

LIELVARDE HALL

S2

11:30

LIELVARDE HALL

S1

12:00

LIELVARDE HALL

9th

12:30

LIELVARDE HALL

7th

13:00

LIELVARDE HALL

5th

13:30

LIELVARDE HALL

3rd

14:00

LIELVARDE HALL

1st

14:30

LIELVARDE HALL