Latvijas telpu Frisbija čempionāts jauktajā grupā 2021 

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi 

 • Noskaidrot Latvijas telpu Frisbija Čempionāta jauktajā grupā 2021 (turpmāk tekstā – LTFČjg) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
 • Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas jauktajām komandām.
 • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.

  2. Laiks un vieta 

 • Sacensības notiek 2021. gada 6.-7.novembrī. (tiks precizēts atkarībā no komandu skaita).
 • Sacensību norises vieta – Ogres novada sporta centrs (Skolas iela 21, Ogre). Sacensības norisinās epidemioloģiski drošā vidē – “Zaļajā režīmā”.
 1. Vadība 
 • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas disku sporta savienību (turpmāk tekstā – LDSS) .
 • Sacensību direktore –Linda Gulbe.
 • Sacensību direktors:

■ strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”; ■ apstiprina dalībnieku sastāvu;

■ atbild par laukumu atbilstību frisbija spēlēm;

■ lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;

■ nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību laukumos, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;

■ saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;

■ fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai.

 1. Noteikumi 
 • Spēles notiek pēc Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc Federation; turpmāk tekstā – WFDF) noteikumiem (stājās spēkā 2017. 1.janvārī) un to pielikuma (stājās spēkā 2020.gada 1. janvārī), ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”“Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
 • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti WFDF noteikumu un to pielikuma punkti attiecībā uz:

■ spēles laukuma izmēriem,

■ spēles laiku un citiem laika ierobežojumiem,

■ spēles punktu limitu;

■ kā arī citiem ierobežojumiem, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.

 1. Dalībnieki
 • LTFČjg dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

■ ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.

 • LTFČjg sacenšas Latvijas jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
 • LTFČjg spēlētāji ir Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī spēlētāji, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem) uzturas Latvijā.

■ Komandā var tikt pieteikti 3 ārzemju spēlētāji (spēlētāji, kas neatbilst punktā 5.3. minētajiem kritērijiem).

 • Spēlētāju skaits komandā:

■ minimālais – 8 spēlētāji (4 sievietes un 4 vīrieši);

■ maksimālais – 15 spēlētāji.

 • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
 • Pirms katras spēles spēlētājs, kurš konkrētajā spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā.
 • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
 1. Pieteikšanās 
 • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.

■ Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.

 • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju ultimatecentral.com, samaksājis komandu dalības maksas un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.

Komandu pieteikuma termiņš – 25.oktobris. 

■ Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc termiņa, nosakot augstāku dalības maksu par otrajā termiņā noteikto.

 • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 1.novembrim. (spēlētāji jāreģistrē ar numuriem)
 1. Finanses 
 • Komandu dalības maksa ir 150,00 €.
 • LFF un LDSS biedru pieteiktajām komandām (līdz 25.oktobrim) atlaide – 20,00 EUR.
 • Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 3 dienas pirms attiecīgā pieteikuma termiņa.
 • Sacensību izdevumi tiek segti no:

■ komandu dalības maksām;

■ valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;

■ citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LFF.

 1. Komunikācija
 • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
 • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:

■ sūtot e-pastu uz linda@frisbee.lv,

■ sazinoties ar sacensību direktori – Lindu Gulbi pa telefonu 29608080 .

 • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
 • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās spēļu dienas.
 1. Apbalvošana 
 • Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.
 • Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.

■ Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.

 1. Konfliktsituācijas un sodi 
 • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
 • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.