EZULTĀTI

Spēles gars

                                                                       

 1. Salaspils WT  10,8                             
 2. Valmiera  10,8                                    
 3. EV100  10,8                                         
 4. Ogres Nightwatch 10,4                                                          
 5. Inčukalna Wildcats  10,0

 

Spēlētāju individuālās nominācijas

 

 • Rezultatīvākā spēlētāja – Lāsma Kublicka (Salaspils Frisbija klubs), vid.lietd. 4,0
 • Rezultatīvākais spēlētājs – Roberts Dūdiņš (Ventspils Frisbija klubs), vid.lietd. 5,75

 

Spēlētāju statistika

 

LPFCjg 2019  statistika

 

 

LATVIJAS PLUDMALES FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2019

sieviešu, vīriešu un jauktajā grupā

NOLIKUMS

 1. Mērķi un uzdevumi
  • Noskaidrot Latvijas Pludmales frisbija Čempionāta 2019 (turpmāk tekstā – LPFČ) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
  • Noskaidrot Eiropas pludmales klubu frisbija čempionāta dalībniekus.
  • Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas pludmales frisbija komandām.
  • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.
 2. Laiks un vieta
  • Sacensības notiek 2019. gada 31. augusts – 1. septembris.
  • Sacensību norises vieta ir Ventspils pludmale.
 3. Vadība
  • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija.
  • Sacensību direktors – Jānis Bernāns.
  • Sacensību direktors:
   • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
   • apstiprina dalībnieku sastāvu;
   • atbild par laukumu atbilstību frisbija spēlēm;
   • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
   • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību laukumos, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
   • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
   • fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai.
 1. Noteikumi
  • Spēles notiek pēc Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc Federation; turpmāk tekstā – WFDF) pludmales fribija noteikumiem (stājās spēkā 2017. 1. janvārī) un to pielikuma (stājās spēkā 2019. gadā), ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
  • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
  • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti WFDF noteikumu un to pielikuma punkti attiecībā uz:
   • spēles laukuma izmēriem,
   • spēles laiku un citiem laika ierobežojumiem,
   • spēles punktu limitu;
   • kā arī citiem ierobežojumiem, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.
 1. Dalībnieki
  • LPFČ dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
   • com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
  • LPFČ sacenšas Latvijas sieviešu, vīriešu un jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
  • LPFČ spēlētāji ir Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī spēlētāji, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem) uzturas Latvijā.
   • Komandā var tikt pieteikti 3 ārzemju spēlētāji (spēlētāji, kas neatbilst punktā 5.3. minētajiem kritērijiem).
  • Spēlētāju skaits komandā:
   • minimālais – 8 spēlētāji; jauktajā grupā (4 sievietes un 4 vīrieši);
   • maksimālais – 12 spēlētāji.
  • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
  • Pirms katras spēles spēlētājs, kurš konkrētajā spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā.
  • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā sieviešu vai vīriešu un vienā jauktās grupas komandā.
 2. Pieteikšanās
  • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
   • Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
  • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju ultimatecentral.com, samaksājis komandu dalības maksas un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
   • Komandu pieteikuma termiņš – 20. augusts.
   • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, nosakot augstāku dalības maksu par otrajā termiņā noteikto.
  • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 22. augustam (spēlētāji jāreģistrē ar numuriem).
  • Sacensībā startē:
   • 8 sieviešu komandas.
    • 7 spēcīgākās komandas balstoties uz pēdējo divu gadu rezultātiem LPFČ.
    • 1 komanda ar īpašo ielūgumu (wild card).
   • 8 vīriešu komandas
    • 7 spēcīgākās komandas balstoties uz pēdējo divu gadu rezultātiem LPFČ.
    • 1 komanda ar īpašo ielūgumu (wild card).
   • 12 jauktās grupas komandas
    • 10 spēcīgākās komandas balstoties uz pēdējo divu gadu rezultātiem LPFČ.
    • 2 komanda ar īpašo ielūgumu (wild card).
 1. Finanses
  • Komandu dalības maksa ir 90,00 EUR.
  • LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 20,00 EUR.
  • Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 3 dienas pirms attiecīgā pieteikuma termiņa.
  • Sacensību izdevumi tiek segti no:
   • komandu dalības maksām;
   • valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
   • citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LFF.
 1. Komunikācija
  • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
   • sūtot e-pastu uz janis@frisbee.lv,
   • sazinoties ar sacensību direktoru – Jāni Bernānu pa telefonu 22429973.
  • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek par komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
  • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās spēļu dienas.
 2. Apbalvošana
  • Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.
  • Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.
   • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.
 1. Konfliktsituācijas un sodi
  • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
  • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

01. septembris

2. laukums

B GRUPA

09:00

2. laukums

B

10:00

2. laukums

Q2

11:00

2. laukums

B GRUPA

12:30

2. laukums

S2

14:00

2. laukums

5.v

15:00

2. laukums

1. laukums

A GRUPA

09:00

1. laukums

A

10:00

1. laukums

S1

14:00

1. laukums

3.v

15:30

1. laukums

1.v

16:30

1. laukums