Latvijas Studentu Frisbija čempionāta 2019 jauktajā grupā

 

REZULTĀTI

Spēles gars

 

  1. Rīgas Tehniskā Universitāte 11,50
  2. Latvijas Universitāte 11,00
  3. Rīgas Stradiņu Universitāte  10,00

Spēlētāju individuālās nominācijas

 

  • Rezultatīvākā spēlētāja – Kristīne Gūtmane (Rīgas Tehniskā Universitāte), vid.lietd. 6,0
  • Rezultatīvākais spēlētājs – Gregors Matīss (Latvijas Universitāte), vid.lietd. 4,75

 

Spēlētāju statistika

 

LSFC2019jg statistika

DOKUMENTI

IZSPĒLES KĀRTĪBA

LFF NOTEIKUMI FRISBIJAM TELPAS 2015

 

NOLIKUMS

 

 

LATVIJAS STUDENTU FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2019

jauktajā grupā

 

1.    Mērķi un uzdevumi

1.1. Noskaidrot Latvijas Studentu Frisbija čempionāta 2019 jauktajā grupā

(turpmāk tekstā – LSFČ) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.

1.2. Nodrošināt atbilstoša līmeņa spēles Latvijas augstāko izglītības iestāžu komandām.

1.3. Popularizēt un attīstīt frisbiju studentu vidū.

2.    Laiks un vieta

2.1. Sacensības notiek 2019.gada 8.decembrī

2.2. Sacensību norises vieta ir Kocēnu sporta nams, Alejas iela 4, Kocēni

3.    Vadība

3.1. Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF).

3.2. Sacensību direktore –Helēna Dreimane.

3.3. Sacensību direktors:

3.3.1. strādā    pēc      LFF      valdes apstiprinātā     “Uzdevuma     sacensību organizēšanai”;

3.3.2. apstiprina dalībnieku sastāvu;

3.3.3. atbild par sporta zāļu atbilstību frisbija spēlēm;

3.3.4. lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;

3.3.5. nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;

3.3.6. saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;

3.3.7. fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai.

4.    Noteikumi

4.1. Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2014.gada

1.oktobrī) ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.

4.2. “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.

4.3. “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:

4.3.1. spēles laukuma izmērs,

4.3.2. spēles laika un citi laika ierobežojumi,

4.3.3. spēles punktu limits;

4.3.4. citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.

5.    Dalībnieki

5.1. Sacensību dalībnieki ir komandu un spēlētāju pieteikuma veidlapās minētās personas, augstākās izglītības iestāžu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.

5.2. Sacensībās sacenšas augstāko izglītības iestāžu jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.

5.3. Komandu spēlētāji ir augstākās izglītības iestāžu dienas, vakara un neklātienes studiju programmu studenti.

5.3.1. Komandā spēlē spēlētāji tikai no vienas augstākās izglītības iestādes.

5.3.2. Komandā spēlē gan sievietes, gan vīrieši, ievērojot šo grupu definējošos noteikumus.

5.3.3. Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā komandā.

5.4. Spēlētāju skaits komandā:

5.4.1. komandā jābūt vismaz 4 sievietēm un 4 vīriešiem;

5.4.2. minimālais spēlētāju skaits – 8 spēlētāji;

5.4.3. maksimālais – 12 spēlētāji.

5.5. Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.

5.5.1. Katrā spēlē komandai jābūt norādītam tās kapteinim.

5.5.2. Ja komandas kapteinis nav ieradies uz spēli, tad komandai jānozīmē kapteiņa vietas izpildītājs, kurš savu vārdu ieraksta spēles protokolā pirms spēles.

6.    Pieteikšanās

6.1. Komandu sacensībām piesaka augstākās izglītības iestādes frisbija koordinators.

6.2. Komanda ir pieteikta sacensībām, kad augstākās izglītības iestādes frisbija koordinators ir iesniedzis aizpildītu “Komandu pieteikuma veidlapu”, samaksājis komandas dalības maksa un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.

6.2.1. Komandu pieteikuma termiņš –1. decembris.

6.2.2. Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc termiņa, nosakot augstāku dalības maksu.

6.3. Spēlētāju pieteikumu termiņš – 4.decembris.

6.3.1. Korekcijas spēlētāju sarakstā, ievērojot 5. punktā minētos nosacījumus, var veikt, iesūtot jaunu “Spēlētāju pieteikuma veidlapu”, līdz 6.decembrim .

6.4. Komandu un spēlētāju pieteikumus iepriekš minētajos termiņos jāiesūta elektroniski. Parakstīti pieteikumi sacensību direktoram var tikt iesniegti pēc tam, bet ne vēlāk kā pirms pirmās spēles.

6.5. Komandas dalības maksas veikšanai jāieplāno vismaz 1 darba diena rēķina saņemšanai (ja rēķins ir nepieciešams), kā arī jāņem vērā laiks, kas maksājuma veikšanai parasti vajadzīgs institūcijai, kura apmaksā dalības maksu.

7.    Komunikācija

7.1. Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.

7.2. Komunikācija ar sacensību organizatoriem (pieteikumu iesūtīšana, rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:

7.2.1. sūtot e-pastu uz lsfc@frisbee.lv,

7.2.2. sazinoties ar sacensību direktori Helēnu Dreimani pa telefonu 26 362 362.

7.3. Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju pieteikumos norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.

7.4. Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību pirmās dienas.

8.    Finanses

8.1. Komandu dalības maksa ir 120,00 EUR.

8.1.1. Komandu dalības maksas apmaksas termiņš ir 4.decembris.

8.2. Sacensību izdevumi tiek segti no:

8.2.1. komandu dalības maksām;

8.2.2. valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;

8.2.3. citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti čempionāta rīkošanai vai arī kurus piešķīrusi LFF.

9.    Apbalvošana

9.1. Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, saņem apbalvojumus.

9.2. Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.

9.2.1. Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.

10. Konfliktsituācijas un sodi

10.1. Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.

10.2. Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.